Sklomaľba

je stará technika, ktorej korene siahajú až do antiky, a vychádzala pravdepodobne z výzdoby zlatých čiaš. Najstaršie zachované maľby pochádzajú zo 14. storočia, a rozvoj nastáva najmä v 15. a 16. storočí v Nemecku, Nizozemsku a Taliansku. S týchto krajín sa šíri aj k nám. Takto sa v tomto období maľovali najmä votívne obrázky, drobné obrázky svätých ale aj podobizne. V 18. a 19. stor. sa dostáva táto technika do ľudového prostredia, kde sa udomácňuje a získava nový charakter čím sa z nej stáva prostriedok vyjadrenia širokých vrstiev.

 

Toto sú najstaršie maľby na skle v Norimberku. Ostatné tabuľ­ky s erbamy no­rimberských patricijských rodín z dielni Víta Hirschvo­gela a s pos­tavami svätcov zo 16. a 17. stor. pochádzajú väčšinou z iných kostolov.

 

 

              MOJA TVORBA